Radykalny wzrost cen za wywóz odpadów?

Grozi nam radykalny wzrost cen wywozu śmieci z naszych posesji. Związane jest to ze wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów. Tak przynajmniej wynika ze stanowiska władz Selektu.

Poniżej apel jaki władze gmin skupionych w Selekcie skierowały do Prezydenta i Premier.

Stanowisko Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 08.06.2017 roku.

Członkowie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów -„SELEKT ” w Czempiniu apelują do Pana Prezydenta oraz Prezesa Rady Ministrów o zmianę przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie

Z uwagi na wprowadzanie przez polskiego ustawodawcę nowych uwarunkowań formalno -prawnych dotyczących sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, w najbliższych trzech latach nastąpi gwałtowny wzrost cen za usługi związane z przyjęciem, przetworzeniem i zagospodarowaniem odpadów na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) co w efekcie przełoży się na wysokość opłat ponoszonej przez mieszkańców.

Poniżej przestawiamy cztery główne akty prawne wraz z krótkim opisem ich negatywnego wpływu na system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce.

1. Dnia 24 września 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 r. poz. 1052), które spowodowało konieczność spełnienia do października 2015 r. wymagań w zakresie posiadania zamkniętych instalacji do stabilizacji i kompostownia odpadów komunalnych. Niedostosowanie się do wymagań w/w aktu wykonawczego skutkowało wykreśleniem instalacji z listy RIPOK-ów i tym samym zakazem dostarczania do nich odpadów komunalnych.

2. Dnia 1 września 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz.1277), które z dniem 1 stycznia 2016 r. zakazało składowania odpadów palnych wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych. Na chwile obecną cementowanie spalające te odpady posiadają moce przerobowe w wysokości około 1,2 mln ton rocznie, natomiast ilość tych odpadów na rynku przekracza wielkość 3 mln ton. Spowodowało to wzrost cen za przyjęcie tych odpadów do spalenia z około 120 zł do ponad 170 zł za tonę, a od 2018 r. nieuniknione są kolejne wzrosty przekraczające znacznie barierę 200 zł za tonę.

3. Dnia 4 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz.19) nakazujące od dnia 1 lipca 2017 r. wprowadzenie w nowych przetargach konieczności zbierania oddzielnie 5 frakcji odpadów komunalnych. Na terenie działania naszego Związku prowadzimy szczegółową segregację odpadów od początku funkcjonowania nowego systemu; początkowo na 4 frakcje, a od dwóch lat na 5 frakcji z piątą frakcją są odpady zielone. W rozporządzeniu zapisano obowiązek zbierania dodatkowo odpadów kuchennych co wpłynie znacząco na opłatę jaką ponoszą mieszkańcy ze względu na koszty logistyczne związane z transportem tych odpadów / dodatkowy transport, pojemniki do zbiórki/.

4. Dnia 5 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017 poz.723), które zmieniło stawki opłaty marszałkowskiej na lata 2018-2020. Opłata marszałkowska za składowanie odpadów będących wynikiem przetwarzania odpadów komunalnych wzrosła z wartości około 25 zł za jedną tonę w roku 2017 do 140 zł w roku 2018, 170 zł w roku 2019 oraz 270 zł w roku 2020 r. Zmiana ta spowoduje konieczność podniesienia stawki przyjęcia odpadów na RIPOK-ach, a tym samym podniesienia opłaty za odbiór odpadów. Z całej ilości odbieranych odpadów zmieszanych 2/3 masy odpadów to posorty, których zagospodarowanie to tylko składowanie.

Powyższe działania legislacyjne spowodują skumulowanie finansowych obciążeń już w roku 2018 i nastąpi tym samym gwałtowny wzrost opłat za przyjęcie odpadów na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych i przełoży się to na wzrosty opłat przez okres kolejnych lat. Niestety ustawodawca, pomimo zwracania na te problemy spostrzeżeń i uwag ze strony samorządów terytorialnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pozostał „głuchy” na merytoryczne wnioski. Konsekwencje tych przyjętych ustawowo rozwiązań w najbliższych latach odczują wszystkie samorządy, w tym gminy, a przede wszystkim członkowie zamieszkałych konkretnych społeczności lokalnych.

Działając na rzecz społeczności lokalnych, kierując się dobrem mieszkańców zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie powyższego tylko zasygnalizowanego problemu i spowodowanie szerszego dyskursu ekonomiczno-prawnego i w konsekwencji podjęcia odpowiedniego kierunku działań.

Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Litka

Otrzymują:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda
2) Prezes Rady Ministrów – Beata Szydło

Do wiadomości:
1) Wójtowie i Burmistrzowie gmin członkowskich
2) Rady Gmin członkowskich Związku

Kłamliwe uzasadnienie

"Na terenie działania naszego Związku prowadzimy szczegółową segregację odpadów od początku funkcjonowania nowego systemu; początkowo na 4 frakcje, a od dwóch lat na 5 frakcji z piątą frakcją są odpady zielone." to cytat.
Co za bzdury! WSZYSTKIE śmieci są ładowane do jednego samochodu - niesegregowane, segregowane i odpady zielone. Jak Selekt ma wątpliwości, to jestem w posiadaniu nakręconego filmu dokumentującego wrzucanie śmieci w taki właśnie sposób do jednego pojazdu. Czyżby tę "szczegółową segregację" SELEKT prowadził na jakimś swoim terenie wysypując wszystko z pojazdu i bawiąc się w Kopciuszka? Szczerze wątpię. Czyli jest to, moim zdaniem, kolejna próba wyłudzenia od nas wyższych kwot za fatalną jakość świadczonych usług.

Śmieci to jest biznes

Ja widziałem, że śmieciarka robi dwie rundy. Najpierw zabiera śmieci zmieszane oraz zielone a w drugiej rundzie pozostałe segregowane. Także coś tam segregują. Jednak moim zdaniem nie powinniśmy nic płacić za śmieci albo to oni nam powinni płacić. Jeżeli mamy segregować a pamiętajcie, że za chwilę dojdzie jeszcze segregacja na odpady kuchenne to znaczy że ja to robię za kogoś. Stoję potem przed domem i bawię się w sortowanie do 5 pojemników. Oni odbierają gotowe posegregowane surowce za które dostają pieniądze!!! Także jedyny koszt to koszt transportu. Przecież te nasze śmieci są dalej odsprzedawane i na tym jest niezła kasa. Natomiast jeśli będą miał jeszcze myć śmieci (puszki, butelki) to ciekawe kto mi zapłaci za większe zużycie wody.
Jestem jak najbardziej za ekologią szkoda tylko że sam będę miał za chwilę centralę przetwarzania śmieci pod domem z 6 pojemnikami.

Dodaj komentarz

CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.